Man kan som udgangspunkt ikke få hjælp til dækning af udgifter, som følger af almindelig brug af hjælpemidler. Man kan dog bl.a. få hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Læs her om, hvilke regler der gælder for udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder udskiftning af dæk og slanger samt batterier til kørestole

Bevilling af hjælpemidler

Efter § 112 i lov om social service (serviceloven) kan personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få støtte til hjælpemidler. Det er en betingelse, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Et hjælpemiddel er f.eks. en elektrisk eller manuel kørestol.

Et hjælpemiddel skal medvirke til, at personen får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Støtte til hjælpemidler ydes som hovedregel til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel og uden egenbetaling for personen.

Personen skal dog som udgangspunkt selv dække udgifter, som følger af almindelig brug af hjælpemidler, herunder udgifter til udgifter til drift og vedligeholdelse.

Servicelovens regler om hjælpemidler er uddybet i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter lov om social service (hjælpemiddelbekendtgørelsen) samt Social-, Bolig- og Ældreministeriets vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (hjælpemiddelvejledningen)

Udgifter som følger af brug af hjælpemidler

Der ydes hjælp til nødvendige reparationer af hjælpemidler. Der ydes derimod som hovedregel ikke hjælp til dækning af udgifter, der følger af almindelig brug af hjælpemidlet.

Det gælder f.eks. udgifter til:

  • drift f.eks. almindelige batterier, opladning af elektriske hjælpemidler m.v.
  • rengøring f.eks. rengøringsmidler eller
  • almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet

Reglerne herom fremgår af § 4, stk. 1 og 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen

Reglerne betyder, at en person, der f.eks. er kørestolsbruger og har en elektrisk kørestol, selv skal betale for elektricitet til opladning af el-kørestolen. En kørestolsbruger har desuden selv ansvar for og skal selv betale for almindelig vedligeholdelse f.eks. rengøring, smøring og lapning m.v. af kørestolen.

Personen skal desuden som udgangspunkt selv betale for udgifter, der følger af almindelig slitage af hjælpemidlet, f.eks. udskiftning af pærer, dæk og slanger til kørestole m.v.

Kommunen bør derfor allerede inden eller ved bevillingen af et hjælpemiddel orientere modtageren af hjælpemidlet om, at der påløber udgifter, som personen selv skal betale, samt om udgifternes forventede størrelse.

Der kan dog ydes hjælp til enkelte former for driftsudgifter. De enkelte driftsudgifter, der – når visse betingelser er opfyldt – kan yde hjælp til, er følgende:

1. Udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning.
2. Udskiftning af batterier, som ikke kan købes i almindelig handel eller ikke kan/bør udskiftes af borgeren

Nedenfor uddybes disse:

1. Udskiftning af dæk og slanger til kørestole ved behov for mere end én årlig udskiftning

Kommunen yder hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Ansøgeren skal selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slange.

Reglerne herom fremgår af § 4, stk. 5, i hjælpemiddelbekendtgørelsen og pkt. 36 i hjælpemiddelvejledningen.

Slider en kørestolsbruger således mere end ét sæt dæk og slanger op på sin kørestol om året, kan personen få støtte til udskiftning af de efterfølgende dæk og slanger. Det gælder uanset, om personen kun har én kørestol, der har behov for mere end én årlig udskiftning af dæk og slanger, eller f.eks. er bevilliget to kørestole som hjælpemiddel fra kommunen, og begge har behov for en eller flere udskiftninger af dæk og slanger inden for samme år.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse C-61-01 præciseret, at en kørestolsbruger kun skal betale udgifterne til én årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset antallet af kørestole. Der er således – hvis kørestolsbrugeren har flere kørestole, der er ydet som hjælpemiddel – ikke grundlag for at pålægge personen at betale for den første årlige udskiftning af dæk og slanger på hver kørestol. Ankestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på hjælpemiddelbekendtgørelsens ordlyd og lovens forarbejder.

Udgiften til udskiftning af dæk og slanger skal dokumenteres overfor kommunen, så det er vigtigt at gemme kvitteringerne for udskiftninger til dokumentation.

2. Udskiftning af batterier som ikke kan købes i almindelig handel eller ikke kan/bør udskiftes af borgeren

Kommunen yder desuden hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilliget efter § 112 i lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren.

Kommunen yder således hjælp til udskiftning af f.eks. batterier, akkumulatorer eller lignende, som ikke uden videre kan anskaffes i dagligvareforretninger, og hvor selve installationen kræver en ekspertise, viden eller omhu, som det ikke nødvendigvis kan forventes, at personen er i besiddelse af. Det vil formentlig gælde f.eks. batterier til elektriske kørestole.

Batterier til formål som f.eks. alarmer og lygter, der kan købes i almindelige dagligvareforretninger, kiosker m.v., og som det ikke kræver særlig viden eller omhu at udskifte, falder derimod uden for ydelsesområdet for hjælp.

Reglerne fremgår af § 4, stk. 4, i hjælpemiddelbekendtgørelsen og pkt. 36 i hjælpemiddelvejledningen.

Hvordan gør jeg?

Ansøgning om hjælp til udskiftning af dæk og slanger eller batterier til kørestole indsendes til bopælskommunen.

I forbindelse med ansøgningen kan du blive bedt om at fremkomme med oplysninger om dit behov for udskiftning af dæk og slanger eller batterier f.eks.:

Hvorfor du har behov for udskiftning af dæk og slanger eller batteri til din/dine kørestol(e)?

Hvornår du sidst har fået udskiftet dæk og slanger eller batteri på din/dine kørestol(e)?

Dokumentation for udgifterne til udskiftning af dæk og slanger eller batteri.

Da kommunen kun dækker udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning, kan du også blive bedt om dokumentation for tidligere udskiftninger af dæk og slanger.

Klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om udskiftning af dæk og slanger eller batterier til din/dine kørestol(e), kan du klage til Ankestyrelsen. Klagen skal indsendes senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen, der genvurderer sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, videresender kommunen sagen til Ankestyrelsen.

Tekst: Charlotte Rafn, cand. jur.
Udgivet marts 2024.

Yderligere info

Retsinformation:
Reglerne i bekendtgørelse nr. 1466 af 5. december 2023 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter lov om social service (hjælpemiddelbekendtgørelsen)

Reglerne i Social-, Bolig- og Ældreministeriets vejledning nr. 10324 af 14. december 2017 om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (hjælpemiddelbekendtgørelsen)

Ankestyrelsen:
Ankestyrelsens principmeddelelse C-61-01 om hjælpemidler – udskiftning af dæk og slanger til kørestole