Vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1  Foreningens navn er Rygmarvsskade.info

§ 2  Foreningens hjemsted er den til en enhver tid siddende formand eller kasserers bopæl.

§ 3  Foreningens formål er:

– at fremme forebyggelse, behandling og forskning i følger efter rygmarvsskade

– at indsamle og formidle viden om rygmarvsskade og beslægtede emner

Medlemmer

§ 4.1 Alle mennesker med en rygmarvsskade, pårørende til rygmarvsskadede og fagpersoner, som arbejder med rygmarvsskader og samtidig tilslutter sig foreningens formål og idégrund lag, optages som medlem af foreningen.

§ 4.2 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6.1 Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned og indvarsles skriftligt til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Generalforsamlingen kan afholdes online.

§ 6.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.     Indkomne forslag

5.     Valg af bestyrelse og 1 suppleant

6.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

7.     Eventuelt

§ 6.3 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst ¼ af medlemmerne senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 8 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer af foreningen kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

Ledelse

§ 9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Derefter er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 2 i ulige år.

§ 9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 9.3 Bestyrelsen har mulighed for at etablere arbejdsgrupper og invitere eksterne observatører.

§ 10 Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog beslutning af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

§ 11  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

§ 12 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 13.1  Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

§ 13.2  Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle netto-formue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. maj 2023.

Ændringsforslag vedtaget den 23. marts 2024