Ankestyrelsen har udsendt ny principmeddelelse 20-22 om kompressionsstrømper og afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Læs her om hvornår kompressionsstrømper kan bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven og find råd til hvordan man ansøger.

Principmeddelelsen fastslår, at kompressionsstrømper både kan være et hjælpemiddel og kan have karakter af behandlingsredskab, som ikke kan bevilges efter reglerne om hjælpemidler.
Udgiften til hjælpemidler afholdes af kommunerne, mens behandlingsredskaber stilles til rådighed af sygehusene, og udgiften hertil afholdes af regionerne.

Hjælpemidler

Efter § 112 i lov om social service (serviceloven) kan personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få støtte til hjælpemidler. Det er en betingelse, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Et hjælpemiddel skal medvirke til, at personen får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Det afgørende er således et deres formål kun er afhjælpende.

Behandlingsredskaber

Behandlingsredskaber er redskaber, som patienten forsynes med som led i behandling på sygehus eller i speciallægepraksis, der efter aftale med sygehusvæsenet varetager opgaver for dette, eller patienten forsynes med som led i eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved sygehusbehandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat.
Behandlingsredskaber ydes i medfør af § 74 i sundhedsloven.

Hjælpemiddel eller behandlingsredskab?

Hvis alle behandlingsmuligheder er udtømt i forhold til det konkrete behov, som det ansøgte redskab skal afhjælpe, og personens tilstand derfor er varig, har redskabet ingen helbredsmæssig funktion. Det har derfor et afhjælpningsformål for personen, og redskabet kan bevilges efter hjælpemiddelbestemmelsen.
Hvis der derimod fortsat er behandlingsmuligheder, som det ansøgte redskab er en del af, kan redskabet ikke bevilges efter hjælpemiddelbestemmelsen. Her har det ansøgte redskab kun et behandlingsformål for personen, og kommunen skal give afslag med den begrundelse og henvise personen til at søge behandlingsredskabet dækket efter sundhedslovgivningen.
Såfremt et redskab i den konkrete situation både har et behandlingsformål og et afhjælpningsformål, er det afgørende, hvilket formål der er det primære for personen.

Konkret og individuel vurdering

Om kompressionsstrømper skal anses for et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab beror af en konkret og individuel vurdering af sagens oplysninger, herunder bl.a. hvad det primære formål med kompressionsstrømper er for den enkelte.

Hvordan gør jeg?

Ansøgning om kompressionsstrømper som hjælpemiddel indsendes til bopælskommunen, der vurderer, om kompressionsstrømper for dig kan anses som et hjælpemiddel.
I forbindelse med ansøgningen kan du blive bedt om at fremkomme med oplysninger om dit behov for kompressionsstrømper f.eks.:

  • Hvad hovedårsagen er til, at du søger om kompressionsstrømper
  • Hvordan kompressionsstrømperne vil ændre din dagligdag
  • Om der er aktiviteter, du vil blive i stand til at udføre med kompressionsstrømper, som du ikke kan uden
  • Om du har prøvet at afhjælpe hævelserne ved at lejre benene eleveret
  • Om du har afprøvet støttestrømper/flystrømper

Såfremt kompressionsstrømper indgår som en del af din behandling på et sygehus eller i en speciallægepraksis, der efter aftale med sygehusvæsenet varetager opgaver for dette, og dermed anses som et behandlingsredskab, er det sygehusets ansvar at bestille, levere og betale for dette.

Klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kompressionsstrømper, kan du klage til Ankestyrelsen. Klagen skal indsendes senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen, der genvurderer sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, videresender kommunen sagen til Ankestyrelsen.

Tvivl om hvilken myndighed der er ansvarlig

Hvis der opstår tvivl om, hvilken myndighed der er ansvarlig for bevilling/betaling af et nødvendigt behandlingsredskab/hjælpemiddel, må tvivlen ikke komme borgeren til skade. Dette fremgår af afgrænsningscirkulæret.
Derfor må den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, hvilket ofte er kommunen, levere behandlingsredskabet/hjælpemidlet, hvorefter spørgsmålet om betaling må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder.

 

Tekst: Charlotte Rafn, cand. jur.
Udgivet december 2023.

Yderligere info:
Du kan på Ankestyrelsens hjemmeside læse principmeddelelsen 20-22
Du kan på Retsinformations hjemmeside læse mere om afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber i cirkulære nr. 9079 af 22. februar 2013 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet (Afgrænsningscirkulæret).